Regjeringens handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Flere mennesker som sitter i rullestoler.

3. desember var den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse. I den forbindelse lanserte regjeringen "Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse". Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

Med andre ord: Regjeringens visjon med planen er å skape et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet.

– Vi vet at det er store ulikheter i helse og tjenester, og vi vet at det er manglende kjennskap til rettighetene personer med funksjonsnedsettelser har. Jeg håper at denne handlingsplanen kan bidra til at folk med funksjonsnedsettelser kan få en lettere hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. 

85 ulike tiltak 

Handlingsplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse inneholder 85 ulike tiltak. Planen har blitt til i samarbeid mellom åtte departementer, som alle har et ansvar og en tidsramme for å følge opp tiltakene på sine fagfelt.

De 85 tiltakene i planen henger sammen, og er delt inn i ni temaer:

  • Tiltak for selvbestemmelse, medvirkning, deltagelse og inkludering
  • Tiltak for bedre samordning nasjonalt og internasjonalt
  • Tiltak for et likestilt utdanningstilbud
  • Tiltak for et likestilt arbeidsliv
  • Tiltak for likestilte helse- og omsorgstilbud
  • Tiltak for økt deltagelse innen kultur og fritid
  • Tiltak innen kompetanseheving og veiledning
  • Tiltak innen kunnskapsutvikling og forskning
  • Tiltak for trygghet og sikkerhet

Deltar mindre på kultur- og fritidstilbud

I handlingsplanen kan vi blant annet lese at personer med funksjonsnedsettelse deltar mindre på sosiale arenaer sammenlignet med befolkningen for øvrig. I 2018 rapporterte dobbelt så mange personer med funksjonsnedsettelse om lav sosial deltakelse som i den øvrige befolkningen. 10 prosent av personer med funksjonsnedsettelse oppgir at manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer.

Personer med funksjonsnedsettelse er også mindre fysisk aktive enn resten av befolkningen, og nesten 1 av 5 oppgir at de aldri trener eller mosjonerer. Bortsett fra helsemessige utfordringer kan dette henge sammen med manglende tilgjengelighet til arenaer der man kan være fysisk aktiv.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse. Regjeringen vil sikre at råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommuner og fylkeskommuner får informasjon om regelverket for rådet, slik at rådet kan spille en aktiv rolle i lokaldemokratiet og i lokale beslutningsprosesser.

Handlingsplanen følger opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og anbefalingene fra CRPD-komiteen avgitt våren 2019. Planen gjelder for perioden 2020 – 2025 og er dynamisk. Nye tiltak som fremmer likestilling og deltagelse vil bli inkludert i handlingsplanperioden.

Her kan du laste ned hele handlingsplanen