Ny Fafo-rapport viser at studieforbundene er gull verdt

Forside av et hefte som heter studieforbundene som læringskatalysator. Illustrasjon av et tre med bøker i stedet for blader.

27. august lanserte Fafo rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» Her slås det fast at studieforbundene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap til kursdeltakerne. I tillegg har de høy faglig kompetanse og utgjør en stor ressurs i gjennomføringen av kursarbeidet for lærere og instruktører.

Funkis-støttet boksekurs

I dette forskningsprosjektet har Fafo deltatt på fem kurs arrangert av eller støttet av et studieforbund og observert undervisningen samt intervjuet deltakere, lærere/instruktører og nøkkelpersoner. Et av disse kursene har vært boksekurs i regi av Norges Parkinsonforbund som mottar støtte fra Studieforbundet Funkis. Det er også gjennomført to spørreundersøkelser til henholdsvis kursdeltakere og lærere/instruktører som var med på kurs i 2018. Til sammen svarte i underkant av 6000 deltakere og lærere/instruktører på spørreundersøkelsene.

"Kurstilbod gjennom Studieforbundet Funkis har vore avgjerande for at eg er der eg er i dag etter mange år sjukdom. Utan lavterskel studietilbod, meir kunnskap om eigen situasjon og muligheter, så er eg redd for at eg hadde sittet/ligget ganske isolert heime, og ikkje vore i stand til å delta i samfunnet og organisasjonslivet. For meg har dette betydd alfa og omega".
Sluttkommentar fra deltaker på kurs støttet av Studieforbundet Funkis

Fokus på kursdeltakere med lav formell kompetanse

Den overordnede målsettingen har vært å beskrive deltakernes læringsprosesser, læringsutbytte og motivasjon hos både lærere/instruktører og deltakere. Særlig fokuserer rapporten på kursdeltakere som har lav formell kompetanse, for å undersøke om kurstilbudene kan gi dem et nytt og mer positivt møte med en teoretisk læringsarena. Videre har de sett på hvilken rolle studieforbundene spiller for henholdsvis lærere/instruktører og deltakere, og om aktørene opplever at det er usikre økonomiske rammevilkår.

Hovedfunnene var at selv om personer med kort formell utdanning er underrepresentert blant kursdeltakere, så oppgir denne gruppen i større grad enn kursdeltakere med lengre utdanning, at kursene er mer relevante for deres nåværende jobb og potensielt framtidige jobber.

Praktisk arbeidserfaring svært nyttig for læringsprosessen

Mange med kort utdanning oppga at muligheten for å ta kurs der de kan bruke sin praktiske arbeidserfaring, gjorde læringsprosessen enklere og studiet lystbetont. Flere beskrev seg selv som lite motivert da de tok sin grunnutdanning, men etter noen år med arbeidserfaring, ble det nye møtet med utdanningssystemet i større grad preget av motivasjon og mestring.

Lærere og instruktører trenger studieforbundene

Studieforbundene framstår som klart mer synlige for lærere/instruktører enn for kursdeltakere. Blant lærere/instruktører var gjennomgangsmelodien at studieforbundene spilte en avgjørende rolle for at kursene ble gjennomført, og at studieforbundene hadde tydelige forventninger til hvilken kvalitet som ble levert. Lærere/instruktører oppga at studieforbundene hadde avgjørende faglig kompetanse, at de ofte var sterkt involvert i arbeidet med kursplaner, og at de var en stor ressurs i gjennomføringen av kurset.

En kvinne står ved siden av et lerret hvor det vises en powerpoint-presentasjon.
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Krohn fra Vofo foreteller om funn i rapporten "Studieforbundene som læringskatalysator" på 25-års markeringen til Studieforbundet Funkis 16. september.

Studieforbundene må bli mer synlige

For kursdeltakerne var imidlertid studieforbundets rolle gjerne lite synlig. Mange av deltakerne var ikke klar over hvilket studieforbund kurset som de hadde deltatt på, tilhørte. Blant deltakerne som kjente til hvilket studieforbund som var involvert i kurset, oppga de aller fleste at de gjerne ville delta på kurs arrangert av eller støttet av samme studieforbund i framtiden. Det indikerer at mer informasjon om studieforbundets rolle og om framtidige kurs kan føre til flere deltakere.

Indre motivasjon og engasjement større enn lønn

Det generelle inntrykket var at deltakerne opplevde kursene de hadde deltatt på som svært gode og nyttige. Lærerne/instruktørene var i klart større grad indre motivert – som av ønsket om å formidle sin kompetanse, enn ytre motivert – som av lønnen de mottok for jobben. Læringsfellesskapet og kursholdernes engasjement ble svært positivt beskrevet. Fellesskapet på kursene framsto som velegnet for å bli en del av et miljø og til å knytte nye kontakter, noe som kan skape positive ringvirkninger som vanskelig kan tallfestes.

480 000 på kurs i 2018

I 2018 hadde tilskuddsberettigede kurs i regi av godkjente studieforbund 480 000 deltakere. Studieforbundenes mål er å styrke demokratiet, bidra til bærekraftig utvikling, engasjere og utvikle aktive medborgere, fremme integrering, motivere til kompetanseutvikling, styrke kulturelt mangfold, øke deltakelsen i kulturlivet, supplere det offentlige utdanningstilbudet og være en selvstendig arena for voksnes læring.

Rapporten er skrevet av Niri Talberg og kan lastes ned her

Les også om rapporten på hjemmesiden til Vofo