Studieledersamling med fokus på tilskudd og nytt registreringssystem

4 kvinner og en mann sitter ved et hesteskoformet bord.

Årets samling for sentrale studieledere ble arrangert 21. mai, i en litt mindre skala enn tidligere. Imidlertid var tema stort og viktig: Hvordan fordeler og budsjetterer Funkis tilskudd ut til organisasjonene? I tillegg fikk de frammøtte et første innblikk i det nye verktøyet for kursregistrering, som trer i kraft i 2020.

Tilskudd som Funkis formidler

Studieforbundet Funkis får hvert år en overføring av tilskudd fra Kompetanse Norge, som fordeler disse midlene til studieforbundene fra Kunnskapsdepartementet. De årlige summene er basert på tidligere års studievirksomhet og varierer ut fra antall kurstimer som årlig rapporteres inn til studieforbundet.  Tilskuddene er opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT). OT gis for hver registrerte kurstime, mens TRT gis til kurs som kan dokumentere behov for tilrettelegging for sine deltakere. Tilrettelegging koster som oftest litt ekstra for arrangøren, og TRT skal sørge for at deltakere med særskilte behov skal inkluderes i voksenopplæring.
Dette er ytterligere beskrevet i Forskrift for studieforbund og nettskoler, kapittel 2 §8

3 menn og 4 kvinner sitter ved et hesteskoformet bord.

Endring i TRT-prosedyren fra 2018

Tidligere praktiserte Funkis en ordning hvor TRT var bakt inn i en timesats (kr 60 per time) sammen med OT. Dette opphørte i 2018. I stedet skal nå arrangør på eget skjema dokumentere gjennomført tilrettelegging for hvert kurs som blir registrert inn til studieforbundet. For TRT-beløp til og med kr 3000 kan laget søke til Funkis direkte. For beløp over kr 3000 skal søknaden godkjennes av sentralleddet. For mange ble overgangen nokså komplisert, noe som førte til at antall kurstimer for første gang på mange år gikk noe ned, i underkant av 8 prosent. Imidlertid er det registrert flere kurstimer denne våren sammenliknet med tallet på samme tid i fjor, hvilket tyder på at kursaktiviteten er på vei opp igjen.

En mann snakker i en mikrofon. 4 kvinner og en mann sitter med et bord og hører på.

Funkis har i denne perioden fått ekstra mange henvendelser fra studieledere lokalt som har mange spørsmål og synes de nye rutinene er vanskelige. Sekretariatet i Funkis hjelper så gjerne! Samtidig vil vi oppfordre sentrale studieledere til å opprettholde god kommunikasjon om endringer og egne rutiner ut til sine fylkes- og lokalledd. Dette gjelder blant annet frivillig innsats som det kan søkes TRT for. Eksempel: Å koke kaffe er en viktig frivillig innsats, men kan ikke regnes som tilrettelegging. Men for tilrettelegging som krever ekstra innsats fra frivillige kan kursarrangør beregne kr 200 per time.
Gode eksempler på søknadsberettiget frivillig innsats finner du i skjema for tilrettelegging 

Innlegg fra NFF og HLF

Studieledere fra to av våre større organisasjoner, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Fibromyalgiforbund (NFF), holdt hvert sitt innlegg om hvordan de praktiserte fordelingen av TRT-tilskuddet innad i sine organisasjoner.

En kvinne snakker i en mikrofon.

Kari Johansen kunne fortelle at NFF holder en streng linje når det gjelder gode begrunnelser for å søke TRT-midler. Et studieutvalg går gjennom alle søknadene fra fylkes- og lokallag, og er noe usikkert blir kursarrangør oppringt. Lag som aldri søker om TRT blir også kontaktet og får tilbud om hjelp med søknadsprosessen. NFF sender såkalte verdibrev til lag som får midler, i tillegg til et følgeskriv.

En mann snakker i en mikrofon. En mann og 2 kvinner hører på, den ene taster også på en laptop.

I HLF går TRT-tilskuddet til fylkes-, lokallag og ungdomsorganisasjonen HLFU, kunne Kim Andreas Stensnes fortelle. I tillegg har HLF egne midler som fordeles ut, noe som gir lokale ledd et romslig kursbudsjett.

Vi minner om at tilskuddene blir utbetalt av Funkis, mens tildelingen til fylkes- og lokallag regnes ut av studieleder sentralt. Verdibrevet i seg selv fører heller ikke til at tilskuddet utbetales automatisk. Hvert lag må søke Funkis om det tildelte beløpet.

Nytt kursregistreringssystem på trappene

Funkis og flere andre studieforbund er i gang med å utvikle et nytt verktøy for kursregistrering. Det betyr at KursAdmin vil bli faset ut tidlig i 2020. Det nye systemet, som ennå er navnløst, vil være enklere å navigere i og forhåpentligvis mer intuitivt og lettere å håndtere. Odd Erik Randen, rådgiver i Funkis, sitter i arbeidsgruppa og ga oss et kort innsyn i det nye systemet. For at dette skal fungere best mulig er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne, og fra juni vil flere sentrale studieledere bli invitert til å prøve ut en pilotversjon.

Mer informasjon om overgangen fra gammelt til nytt system vil komme underveis.

 

Tegning av en eldre, naken mann som bader i en haug med penger. Tekst: Fordeling av tildelte TRT-midler. Først da blir livet kult!