Avkortning av tilskudd og økonomiføring i KursAdmin

Studieforbundet Funkis får ofte spørsmål om hvordan vi behandler søknader om tilskudd. Derfor har vi formulert noen stikkord som forhåpentligvis skal gjøre det enklere for dere å forstå hvordan vi vurderer kurstilskudd. Vi har også kommet med noen konkrete oppklaringer rundt hvordan økonomi skal føres i KursAdmin. 

Avkortning av tilskudd 

- Studieforbundet Funkis har egne interne regler for hvordan tilskudd til medlemsorganisasjonene kan avkortes. Disse reglene kan endres med bakgrunn i for eksempel økonomiske forhold, regel eller lovendringer fra myndighetene.

- Funkis har en hovedregel om at kurs ikke skal gå med overskudd. Kurs uten utgifter og inntekter får bare minstetilskudd i opplæringstilskudd OT, som pr. dags dato er kr. 400.

- Kurs som har høyere inntekter enn utgifter, får minstetilskudd på kr. 400.

- Om et kurs går med overskudd, avkortes kurset til det går i balanse/går i null. Noen ganger er det umulig å få til dette fordi tilretteleggingstilskuddet kan være høyt og opplæringstilskuddet bare kan reduseres til minstetilskuddet (kr. 400).

- Avkortningen gjøres av saksbehandlere i Funkis og kommer ikke frem i bilde som viser kurset i «Kursfanen» i KursAdmin.

- Funkis avkorter med dagens regler bare opplæringstilskuddet. Dette medfører at kurs på tross av få utgifter kan gå overskudd, da Funkis nå også godtar utgifter til frivillig arbeid som grunnlag for å få tilretteleggingstilskudd.

- Funkis avkorter ikke organisasjonstilskudd (ekstratilskudd) som noen medlemsorganisasjoner har. 

Økonomiføring i KursAdmin 

- Det krysses av for utgifter til tilrettelegging TRT (merkostnader) i skjema for tilrettelegging.

- Det totale søknadsbeløp føres nederst i TRT skjema.

- Det skal føres kostnader (utgifter) og inntekter for kurset i KursAdmin. Her føres både TRT utgifter og vanlige kursutgifter sammen. Unntaket er TRT utgifter til frivillig arbeid som bare føres i TRT skjema. Kvitteringer og bilag sendes ikke studieforbundet, men oppbevares i eget regnskap og må forevises ved eventuell stikkprøvekontroll.

- Det må søkes i økonomidelen av KursAdmin, for å få TRT tilskudd. Gå inn på forstørrelsesglasset i økonomidelen og søk om tilskudd. Når dette er gjort må kurset sendes til godkjenning for at TRT tilskuddet skal godkjennes og kurset kan avsluttes. Bruk «Send til godkjenning» knappen ved siden av «Rediger» knappen når du skal sende kurset til godkjenning. For at du skal få avsluttet kurset må saksbehandler med status til dette godkjenne beløpet slik at du får en grønn hake ved søknadsbeløpet.