Sivilsamfunnet viktig for læring på arbeidsplassen

Mennesker som går, løper og sykler rundt et tre.

Mesteparten av voksenopplæringen, enten den er formell, ikke-formell eller uformell, skjer på arbeidsplassen. Dette vet vi en del om. Når det gjelder opplæring utenfor arbeidsplassene, er kunnskapen imidlertid ufullstendig og mangelfull. En fersk rapport fra et britisk institutt for sysselsettingsstudier bestilt av regjeringen, kan tyde på at den tredje sektor, eller sivilsamfunnet, kan spille en interessant rolle når det gjelder voksnes læring.

Rapporten lister opp 5 punkter som understreker den betydelige rollen sivilsamfunnet spiller når det gjelder voksnes læring:

Punkt 1

Engelske arbeidsgivere investerer mye i voksnes læring, men investeringsnivået kan variere sterkt fra region til region. Det er også store variasjoner mellom de forskjellige sektorene i arbeidslivet: Det brukes mye penger til opplæring i serviceyrkene, særlig innen omsorg og fritid. Det viser seg også at arbeidsgivere har en tendens til å favorisere folk i faglige og tilknyttet faglige yrker når de tildeler opplæringsmidler.

Punkt 2

Det er påfallende i hvilken grad finansieringen av opplæring utfyller hverandre, enten midlene kommer fra arbeidsgivere, myndigheter eller det sivile samfunn.
En stor del av opplæringen betalt av arbeidsgivere er beregnet for selskapets formål, eller for å oppfylle lovpålagte krav som førstehjelp og HMS-opplæring.
Opplæring finansiert av myndighetene er øremerket voksne med lav utdannelse, som er blitt rammet av svikt i markedet.
Det sivile samfunn – «community learning» - spiller en nøkkelrolle når det gjelder å møte behovene lavt utdannede har for opplæring utenfor formelle programmer. Dette er læring som kan hjelpe folk med å bygge selvtillit og gi en følelse av formål, samt gi hjelp til hvordan håndtere egen økonomi. Også kvinner og mennesker med manglende kvalifikasjoner har god nytte av opplæringen sivilsamfunnet kan tilby.

Punkt 3

Hva kan gjøres for at arbeidsgivere og sivilsamfunnet jobber mer målrettet sammen i forhold til opplæring på arbeidsplassen?
Læring i sivilsamfunn kan sikkert støtte opplæring på arbeidsplassen mer aktivt dersom dette får større innflytelse i politikken. Rapporten påpeker at det finnes over 2000 offentlig registrerte frivillige og veldedige organisasjoner som har en form for opplæring i sitt ansvarsområde. Men man vet ikke nok om hva de gjør, og enda mindre om hvilke potensielle fordeler de kan ha for arbeidsplassen. Påfallende nok viser rapporten at forskning på læring på arbeidsplasser og læringssteder har en tendens til å fokusere på fordeler som gjelder økonomi og arbeidsmarked.

Punkt 4

Samtidig viser det seg, at opplæring i sivilsamfunnet fører til avkastning i arbeidsmarkedet, som høyere lønn, avansement og nye ansvarsområder. Læring i tredje sektor øker også ambisjoner og bygger tillit. Slike ting kan være viktige grunnsteiner for mer formell læring i arbeidslivet.

Punkt 5

En må se nærmere på og utnytte den potensielle synenergien mellom arbeidsgivere, sivilsamfunn og myndigheter. Eksempelvis kan det sivile samfunnet hjelpe elever med å utvikle deres grunnleggende ferdigheter, som kan danne grunnstein for jobbrelatert læring i arbeidslivet. I dag skjer slik læring ofte indirekte og utilsiktet. Uformell læring kan ha en spesiell verdi i elementære yrker, der arbeidsgiver ofte investerer lite i opplæring. Slik aktivitet skjer allerede, om enn noe usystematisk for arbeidsledige. Uansett er arbeidstakere med lav kompetanse i jobb fortsatt taperne når det gjelder voksnes læring.

Kilde: 5 reasons why we need stronger links between civil society and workplace learning.

En bloggpost av Andrew McCoshan, som har 25 års erfaring med utdanning og opplæring.

Anbefal artikkel på facebook