Nytt navn og ekstra penger til basiskompetanse

Person som hjelper en annen opp på en fjelltopp.

Basiskompetanseprogrammet, BKA og BKF, heter nå Kompetanse pluss. Det kommer fram i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 11. mai. I tillegg bevilges det 20 millioner ekstra for å styrke arbeidet med omstilling i oljesektoren og opplæringstilbudet for flyktninger.
 

Dette skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett om basiskompetanseprogrammene (s. 27): 

 

Kap 257 Kompetanse pluss (Post 70 Tilskudd, kan overføres)

"Regjeringen mener programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) bør ha et navn som tydeligere kommuniserer tilskuddsordningens rolle som virkemiddel i kompetansepolitikken, ikke minst sett i lys av omstilling i arbeidslivet som krever kompetansepåfyll. Det foreslås derfor å endre navn på programmet til Kompetanse+. Programmet vil bestå av to komponenter Kompetanse+ arbeid (tidligere BKA) og Kompetanse+ frivillighet (tidligere Basiskompetanse i frivilligheten).

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Regjeringen mener det er viktig å bidra til at voksne som trenger det, får muligheten til å styrke sine grunnleggende ferdigheter og sin tilknytning til arbeidslivet. BKA-ordningen har lagt til rette for at arbeidsgivere kan gi ansatte muligheten til å styrke slike ferdigheter. Synkende investeringer i olje-, verfts-, og leverandørindustrien, særlig på Sør- og Vestlandet, gjør dette ekstra aktuelt i år. Regjeringen foreslår å styrke nye Kompetanse+ arbeid med 15 mill. kroner i 2016.

Den økte flyktningtilstrømningen til Norge høsten 2015 medfører behov for nye og mer fleksible løsninger for opplæring i norsk og i grunnleggende ferdigheter. Flere studieforbund og andre deler av frivilligheten gjør en viktig innsats for norskopplæring av flyktninger, og Regjeringen vil bidra til dette gjennom en styrking av nye Kompetanse+ frivillighet med 5 mill. kroner i 2016.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 20 mill. kroner i 2016".

Her kan du lese mer om Kompetanse pluss.

Anbefal artikkel på facebook