Årsmøte i fylkene

Henviser til §10 i vedtektene:

§ 10.1 Årsmøte i fylkesledd

Fylkesstyret er høyeste organ mellom fylkesårsmøtene, og står ansvarlig overfor fylkesårsmøtet.

Årsmøte i fylkesledd avholdes hvert år innen 31. mars, og det innkalles med 6 ukers varsel. Fylkesledd kan i ekstraordinære tilfeller søke sentralstyret om utsettelse av årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt av medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet. Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes medlemsorganisasjonene senest 2 uker før årsmøtet. 

Forslag på kandidater til fylkesstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 uker før årsmøtet.

Stemmer beregnes på følgende måte:

0   -   9 %         studietimer                 1 stemme       1 delegat        
10 – 24 %       studietimer                  2 stemmer      2 delegater
25 – 39 %       studietimer                  3 stemmer      3 delegater
fra   40 %        studietimer                  4 stemmer      4 delegater

Funkis sentralt utarbeider fordelingsnøkkelen på bakgrunn av kursstatistikk.

Skyldig kontingent til fylkesleddet skal være betalt før årsmøtet for at organisasjonen skal ha stemmerett.

Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsmelding.

Årsmøtet skal behandle:

Åpning:

 • Navneopprop og fastsette antall stemmer

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent (er) og referent (er)

Konstituering:

 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av to protokollunderskrivere
 • Valg av tellekorps ved behov
 • Årsmelding
 • Regnskap og revisjonsrapport
 • Innkomne saker
 • Budsjett
 • Valg (fylkesstyre, valgkomitè og revisor)
   

Styret i fylkesledd består av leder, nestleder, 1-7 styremedlemmer, og 1- 2 varamedlemmer. Fylkesstyret velges normalt for 2 år, det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Leder og nestleder skal ordinært ikke være på valg samme år. Fylkesstyret velges normalt for 2 år, det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år.

Valgkomiteen består av 2- 4 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Som revisor i fylkesledd velges to personer på årsmøtet. Disse skal ikke inneha verv i besluttende organer i fylkesstyret eller ha nære relasjoner til noen som har det.

§ 10.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel dersom sentralstyret, fylkesstyret eller minst 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.