Styret i fylkene

Henviser til §10 i vedtektene:

§ 10.3 FYLKESSTYRETS OPPGAVER

Fylkesstyret er høyeste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet.

Fylkesstyret organiserer og leder Funkis i henhold til vedtekter, strategi- og arbeidsplaner, vedtak fra fylkesårsmøtet og retningslinjer gitt av sentralstyret.

Fylkesstyret skal fremme Funkis’ formål og ivareta Funkis’ interesser i sitt område.

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer, heriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Varamedlemmer innkalles til alle styremøter, har tale- og forslagsrett, men kun stemmerett ved forfall.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

STYRETS PLIKTER OG OPPGAVER

Henviser til studieplan Opplæring i styrearbeid. Last ned vedlagt dokument.