Realkompetanse kan gi studiepoeng, men få vet det

Ni av ti som søker fritak fra deler av et høyere studium basert på realkompetanse, får innvilget fritak. Men få benytter muligheten til å søke, og få utdanningsinstitusjoner mottar derfor slike søknader. Det viser en undersøkelse Vox har utført blant norske høyskoler og universiteter.
– Nesten alle som søker får innvilget fritak. Det viser at søkerne i stor grad har realkompetanse som gir godkjenning i høyere utdanning, sier Randi Storli, seniorrådgiver i Vox.
Hun tror det lave antallet søkere kan skyldes at mange ikke vet om ordningen.
– Utdanningsinstitusjonene har informasjonsansvaret. Det er viktig at de gir potensielle søkere god informasjon om mulighetene for fritak.
Undersøkelsen viser også at institusjonene er usikre på hvordan kompetanse fra ikke-akademiske arenaer kan dokumenteres godt nok. Det vanligste er skriftlig dokumentasjon eller kursbevis. Mange i den akademiske sektoren er også skeptisk til å gi fritak på grunnlag av realkompetanse.
- Men betyr dette at ni av ti som får fritak, får dette, men under sterk tvil og skepsis fra de som behandler søknadene?
- I undersøkelsen ba vi om kommentarer til ordningen. Gjennom slike kommentarer kom det fram at flere stiller spørsmål om realkompetanse, eller kompetanse fra for eksempel arbeidslivet, lar seg dokumentere, eller vurdere opp mot akademiske læringsmål. Noen mener at i studier der det er krav til praksis, kan bare veiledet praksis godkjennes. Andre igjen tviler på om realkompetansesøkernes evne til refleksjon tilfredsstiller akademiske krav. Så langt vi kunne se, kom slike kommentarer i hovedsak fra institusjoner som ikke hadde mottatt eller behandlet søknader, sier Storli.
Ordningen med å søke fritak fra deler av et studium basert på realkompetanse ble innført i 2001. Muligheten for fritak gjelder de fleste fagområder og nivåer, både for obligatoriske emner, oppgaver og eksamen. Fritak gir ofte uttelling i studiepoeng.
Du kan lese hele notatet Realkompetanse og fritak i høyere utdanning her.