Minstekrav

Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a) Kurset må bestå av minst 8 kurstimer.
b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset.
d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.

Minste antall deltakere

Studieforbundet Funkis har interne regler om et minimumsantall på 3 deltakere pr. kurs. Dette gjelder når kurset starter.
Det kan være tilfeller av tilretteleggingsbehov som tilsier at antall deltakere ved oppstart kan være lavere, og unntak fra regelen kan derfor gis på særskilt grunnlag. 
Husk å gi beskjed om dette når kurset meldes inn til godkjenning.