Tilskudd

Image: 

Mann i rullestol som spiller sjakk med kvinne

Tilskudd til voksenopplæring bevilges over statsbudsjettet hvert år. For studieforbund gis grunntilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser. Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet.

Her kan du logge inn i KursAdmin.

Opplæringstilskudd (OT)

Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser. Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet.

Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

Økonomisk tilskudd beregnes pr.time (klokketime) med timesats dersom utgifter i forbindelse med kurset kan dokumenteres. Regnskap føres av arrangør og regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren. Arrangøren bekrefter at regnskapsbilag oppbevares etter regnskapsloven.
Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer. Kurset må ha minimum 8 timer.

Beregning av tilskudd ved søknadsbehandling:

Timesats: kr 100 per time

Minstesats: kr 400 for kurs som ikke har utgifter eller utgifter mindre enn kr 400.

  • Kurs uten utgifter utbetales minstesats på kr 400.
  • Kurs med utgifter under 400 utbetales minstesats kr 400.
  • Kurs som har høyere inntekter enn utgifter utbetales en minstesats på kr 400.
  • Kurs som går i overskudd får kun utbetalt minstesatsen. 

Eksempel:

Honorar til instruktør kr 3500
Ingen inntekter
10 timer
10 x 100kr. = kr 1000
Utbetaling til kurset: kr 1000

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Tilretteleggingstilskudd disponeres til organisasjonene en gang i året og utbetales etter søknader.

- TRT-søknader under kr 3000 behandles direkte av Funkis.

- TRT-søknader over kr 3000 fra lokal- eller fylkeslag behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.

Hvordan dokumentere tilrettelegging?

Det er ikke alltid like lett "å få øye på" hvorfor, eller hvordan, et kurs trenger tilrettelegging.
Funkis har derfor utarbeidet et eget hefte, basert på våre medlemmers konkretisering av hvorfor de trenger tilrettelegging i sin studievirksomhet.

Navnet på hver organisasjon er en klikkbar lenke.

Vedlagt følger også en veileder for å søke tilretteleggingstilskudd i Funkis.
Kursarrangørene kan søke om tilrettelegging ved å fylle ut skjemaer (nederst på siden) og laste dette opp i KursAdmin for hvert enkelt kurs. Det totale beløpet for TRT legges også under fanene "Økonomi" og "Søk om tilskudd" i KursAdmin.

Husk: kun TRT skjema er ikke nok for å behandle søknaden. Du må også legge søknadsbeløp under «økonomi»/«søk om tilskudd», og sende kurset til godkjenning. Utgifter og inntekter i forbindelse med kurs, med unntak av frivillig innsats, skal føres i økonomidelen av KursAdmin som kostnader og inntekter.  Her føres alle kostnader og inntekter, både ordinære kostnader til kurset og merkostnadene til tilrettelegging.

Kurset skal tilpasses kursdeltakernes spesielle behov, slik at alle får anledning til å delta i opplæring. Kursdeltakere i organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke kan ha behov for spesielt utstyr, ekstra kursassistent, ledsager eller hyppige pauser for fullt utbytte av kurset. Kursarrangør må ta hensyn til disse behovene og tilby tilrettelagte kurs til alle. Dette koster ofte ekstra for kursarrangør.

Tilrettelegging er lovfestet i Lov om voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til studieforbund, som kan dokumentere at de har behov for tilrettelegging for sine medlemmer. Dette for at de skal få en kompensasjon for de tilleggsutgiftene tilrettelegging medfører.