Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

er en av tre komponenter som utgjør statstilskuddet til studieforbund.

TRT er beregnet på målgrupper som ofte vil ha ekstra kostnader, eller tilleggsutgifter, i forbindelse med studiearbeid. Eksempel på målgrupper er funksjonshemmede og personer med særlige omsorgsoppgaver, ifølge Lov om voksenopplæring.

Tilretteleggingstilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltaking i opplæring.
Se Rundskriv F-16-9:Forskrift om studieforbund og nettskoler, kapittel 2, Til § 7.: "Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet, og gis for funksjonshemmede og andre deltagere som trenger særskilt tilrettelegging som medfører høyere kostnader for studieforbundet.".

Alle medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Funkis tilhører en eller begge disse målgruppene.
Det betyr at de er berettiget til å få dette tilskuddet, for å få tilrettelagt sine kurs på best mulig måte for sine deltakere.

Midlene skal i hovedsak være med på å senke utgiftene for kursarrangøren og slik at deltakerne ikke må betale urimelig stor deltakeravgift for å gjennomføre kurset. 

Tilretteleggingstilskuddet tildeles som enkeltsum til arrangøren en gang i året, etter søknad.